Tycoons slot betsoft games

مدیریت استرس در شروع مدرسه

مدیریت استرس در شروع مدرسه

استرس شرایط یا احساسی است که در آن فرد از لحاظ ادراکی بر این باور استکه مجموعه خواسته ها وانتظاراتی که در او وجود دارد فراتر از امکانات و توانمندیهایی است که در اختیار دارد. مردم واژه استرس را به عنوان موقعیت های استرس زا تعبیر و تفسیر می کنند:
عوامل استرس زا: چه چیزی سبب استرس در شما می شود؟ استرس ممکن است ناشی از نحوه تعامل با دیگران باشد.
 استرس ممکن است از موقعیت ها و تغییرات زندگی روزمره باشد. استرس ممکن است ناشی از حوادث محیطی باشد.
بنابراین شروع مدرسه , ماندن در مدرسه وجدایی از والدین می تواند برخی از کودکان را دچار استرس نماید.یادمان باشد مقداری استرس که نتواند در کارآیی وعملکرد کودک مشکل ایجاد کند طبیعی است .استرس وقتی حالت غیر طبیعی دارد که در کودک تغییرات فیزیولوژیکی و روانشناختی ناراحت کننده ایجاد کند وعامل بازدارنده ای برای حضور در مدرسه محسوب می شودک
اکنون راه های مقابله با استرس شروع مدرسه :
1. به هنگام وجود استرس از مقایسه کودک خود با سایر کودکان جداّ پرهیز نمایید, زیرا به اعتماد به نفس کودک آسیب می زند و وضع را بدتر می کند.
2. برای ترس,اضطراب و گریه های کودکتان هرگز تو را سرزنش نکنید.
3. هرگونه نگرانی و ناآرامی کودک را با سعه صدر و آرامش تمام بپذیرید واز رفتارهای واکنشی ,بی صبرانه و پرخاشگرانه جداّ پرهیز کنید.
4. در هر حال حمایت عاطفی خود از کودکتان را داشته باشید وگوشی مشتاق برای شنیدن حرف های کودک باشید.
5. حس خویشتنداری را به کودک بیاموزید ودر او ترغیب نمایید.
6. فیلمی تهیه نمایید که به صورت الگو برداری مشاهده ای ,کودک نحوه رفتن دیگر کودکان را به مدرسه بیاموزد.
7. چند روز قبل از شروع مدرسه وسایل آموزشی کودک را آماده واز نکات مثبت مدرسه برای او تعریف کنید.
8. کودک را چند روز قبل از شروع مدرسه به مدرسه ببرید تا آشنایی با محیط را داشته باشد واز ویژگی های مثبت مدرسه برای کودک بگویید.
9. چند روز اول مدرسه تا آنجا که ممکن است والدین ودر غیر این صورت مراقب وحامی کودک ساعاتی در مدرسه بماند تا کودک احساس امنیت نماید وبتدریج از شدت استرس وی کم شود و موقعیت برایش طبیعی جلوه نماید.
10. سعی کنید به کودک کمک نمایید دوستی یا دوستانی برای خود بیابد.
11. بهتر واثرگذار است که کلیه کادر آموزشی مدرسه با صمیمیت تمام به استقبال کودکان بیایند وآنان را مورد نوازش قرار دهند.
12. در پایان حواسمان باشد کودکی که مقداری استرس دارد و از رفتن به مدرسه می ترسد و امتناع می ورزد با عصبانیت و رفتارهای حق به جانب و اجبار به حضور در مدرسه بر استرس او نیفزاییم و برای رفع مشکل از متخصصین روانشناس و روانپزشک, مشاور راهنمایی بگیریم.

 

دیگر مطالب مرتبط

نظرات و دیدگاه های شما

دیدگاه و نظرات خود را ارسال کنید.